CF..PPSK Series Hexed Head Cam Follower Bearings
18/08/2019
CF Inch Series Cam Follower
18/08/2019

CF..SK Series Shield Type Cam Follower Bearing

Type Dimension(Inch)
RD W SD SL
CF8-1SK 0.5000 0.3750 0.1900 0.625
CF10-1SK 0.6250 0.4375 0.2500 0.750
CF12SK 0.7500 0.5000 0.3750 0.875
CF14SK 0.8750 0.5000 0.3750 0.875
CF16SK 1.0000 0.6250 0.4375 1.000
CF18SK 1.1250 0.6250 0.4375 1.000
CF20SK 1.2500 0.7500 0.5000 1.250
CF22SK 1.3750 0.7500 0.5000 1.250
CF24K 1.5000 0.8750 0.6250 1.500
CF26SK 1.6250 0.8750 0.6250 1.500
CF28SK 1.7500 1.0000 0.7500 1.750
CF30SK 1.8750 1.0000 0.7500 1.750
CF32SK 2.0000 1.2500 0.8750 2.000
CF36SK 2.2500 1.2500 0.8750 2.000
CF40SK 2.5000 1.5000 1.0000 2.250
CF44SK 2.7500 1.5000 1.0000 2.250
CF48SK 3.0000 1.7500 1.2500 2.500
CF52SK 3.2500 1.7500 1.2500 2.500
CF56SK 3.5000 2.0000 1.3750 2.750
CF64SK 4.0000 2.2500 1.5000 3.500